Probleemloos nalaten aan een goed doel, kan dat?

Jazeker, dat kan als u dat vooraf goed regelt!

In een testament kunt u opnemen wat u zelf wilt en u hoeft aan niemand, ook niet aan uw kinderen, verantwoording af te leggen. Mocht het uw wens zijn dat na uw overlijden een deel of uw gehele vermogen wordt nagelaten aan een goed doel dan is dat eenvoudig te realiseren. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Probleemloos nalaten aan een goed doel, kan dat?

Jazeker, dat kan als u dat vooraf goed regelt!

In een testament kunt u opnemen wat u zelf wilt en u hoeft aan niemand, ook niet aan uw kinderen, verantwoording af te leggen. Mocht het uw wens zijn dat na uw overlijden een deel of uw gehele vermogen wordt nagelaten aan een goed doel dan is dat eenvoudig te realiseren. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De ontevreden erfgenaam of het onterfde kind kan proberen het testament via de rechter te laten vernietigen of nietig te verklaren.

De eerste stap

Denk na over uw wensen en uw vermogen na uw overlijden. Wat kan daarbij bijvoorbeeld uw motivatie zijn:

  • U wilt (een deel van) uw vermogen aan een goed doel of de kerk nalaten, omdat u vindt dat u daar moreel toe verplicht bent;
  • U vindt dat uw familie tijdens uw leven niet die aandacht voor u heeft gehad waar u op had gehoopt;
  • U vindt dat familieleden die, volgens het Nederlands erfrecht, uw erfgenamen zijn uw nalatenschap niet (geheel) hebben verdiend;
  • U heeft geen naaste familie (meer);
  • Er zijn alleen nog neven en nichten waar u al jaren geen contact mee heeft.

Uw wensen vastleggen

De notaris legt al uw wensen vast in uw testament. De notaris kan u adviseren hoe u uw gekozen goede doelen als erfgenaam in uw testament kunt opnemen. Dit kan zijn als erfgenaam of u kunt een legaat nalaten. In het testament kunt u ook de overige wensen vastleggen.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake. 

Een belangrijke voorwaarde

Heeft u er wel over nagedacht of na uw overlijden het testament conform uw wensen wordt uitgevoerd door de erfgenamen of door de executeur, als u die heeft benoemd?

U kunt daar in eerste instantie van uitgaan. Echter, de vraag is of dat in de praktijk ook zo werkt als er andere belangen spelen. Misschien heeft de notaris tegen u gezegd dat het testament onaantastbaar is, maar dat is zeker niet in alle gevallen vanzelfsprekend.

Ontevreden erfgenaam of onterfde kind

Heeft u aan de mogelijkheid gedacht dat bijvoorbeeld de erfgenamen of een kind dat onterfd is, niet blij zijn met de boodschap dat zij veel minder krijgen uit uw nalatenschap dan waarop zij gerekend hadden?

De ontevreden erfgenamen of het onterfde kind kan, en dat heeft de notaris niet verteld, proberen het testament via de rechter te laten vernietigen of nietig te verklaren. Een reden hiervoor kan zijn dat zij menen dat op het moment dat u uw testament opmaakte, u niet wilsbekwaam was. Misschien lijdt u aan vergeetachtigheid of is er een diagnose van een arts dat u aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Echter, dat wil niet zeggen dat u wilsonbekwaam was op het moment dat u uw testament opstelde.

U moet zich afvragen of uw erfgenamen het ‘erbij zullen laten zitten’ als blijkt dat de erfenis waar zij mogelijk al jaren op zaten te wachten aan ‘hun neus voorbij’ gaat.

Als de erfgenamen het testament gaan aanvechten dan wordt uw laatste wil mogelijk niet gerespecteerd. Maar ook de goede doelen, aan wie u uw nalatenschap geheel of deels nalaat of legateert, worden vaak met dit niet door u voorziene probleem geconfronteerd.

De goede doelen zitten er niet op te wachten dat zij worden aangeschreven door de erfgenamen of het onterfde kind, met de mededeling dat zij het niet eens zijn met de inhoud van het testament en dat de goede doelen geen recht hebben op de erfenis of het legaat.

Beschermen tegen ontevreden erfgenaam of onterfd kind

Als u vreest dat de ontevreden erfgenamen of het onterfde kind op deze grond het testament na uw overlijden zullen willen aanvechten, dan is het verstandig om dit te bespreken met de notaris die het testament opstelt. De notaris weet dan wat hij moet doen en kan u zelfs adviseren om een medische verklaring te overleggen, van bijvoorbeeld uw huisarts dat u wilsbekwaam bent, die de notaris in zijn dossier kan doen. U moet de notaris wel uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven om deze medische verklaring te mogen gebruiken, als de ontevreden erfgenamen of het onterfde kind zich bij de notaris melden in verband met zijn beroepsgeheim.

Onterfd?

Bent u onterfd of denkt u dat u wordt onterfd? Met de quickscan ontdekt u wat uw mogelijkheden zijn.

De oplossing

Als u wilt voorkomen dat uw laatste wil (om welke reden dan ook) niet wordt uitgevoerd dan doet u er verstandig aan om, voordat u naar de notaris gaat, een levensexecuteur te raadplegen. Deze levensexecuteur kunt u in vertrouwen nemen en nauwkeurig uitleggen wat uw wensen zijn maar ook welke problemen u voorziet als uw vermogen naar de Goede Doelen gaat.

Een levensexecuteur is niet de gebruikelijke executeur (een familielid of de notaris) die in uw testament staat vermeld. De levensexecuteur kan (bij voorkeur) een erfrechtadvocaat zijn, die u kan adviseren over de wijze waarop u bij het opmaken van uw testament al kunt voorkomen dat na uw overlijden het testament kan worden aangevochten.

Een eerste oplossing

U doet er goed aan een levensexecuteur/ erfrechtadvocaat te raadplegen omdat deze, in tegenstelling tot de notaris, is opgeleid om conflicten te beteugelen en om het hoofd te bieden tegen bijvoorbeeld ontevreden erfgenamen. Deze levensexecuteur kan met u de mogelijkheden bespreken om te voorkomen dat erfgenamen het testament kunnen aanvechten. Zo kunt u bijvoorbeeld in uw testament opnemen dat als de ontevreden erfgenaam het testament aanvecht, hij of zij geen recht meer hebben op het in uw testament genoemde erfdeel, maar nog slechts op een legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijk erfdeel.

Het goede doel als erfgenaam benoemen

De levensexecuteur kan ook adviseren of het verstandiger is aan het goede doel tot erfgenaam te benoemen en geen legaat te vermaken. Een probleem bij het vermaken van een legaat is als de nalatenschap klein is. Het onterfde kind dat zijn legitieme portie niet kan opeisen kan het legaat dat u heeft gelegateerd aan het goede doel inkorten (afromen).

Een specialist als oplossing

De levensexecuteur/ erfrechtadvocaat kunt u natuurlijk ook tot executeur in uw testament benoemen. Ook kunt u de executeur (familielid of notaris) die u in uw testament wilt benoemen alvast een handje helpen, door in uw testament op te nemen dat deze bij juridische problemen de levensexecuteur tot mede-executeur benoemt of zich door deze laat vervangen. Als u dat te ver gaat kunt u opnemen dat de executeur de levensexecuteur in zijn hoedanigheid van erfrechtadvocaat mag inhuren, waarbij de kosten ten laste van de nalatenschap worden gebracht.

Als u een of meer goede doelen wilt bedelen in uw testament dan doet u er verstandig aan om u tijdig goed juridisch te laten adviseren door de levensexecuteur/erfrechtadvocaat. Mr. J.W. Damstra, erfrechtadvocaat en (levens)executeur, maakt graag kennis tijdens een gratis eerste intake.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom een erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.