Legitieme portie

In mijn praktijk komt het dagelijks voor dat ik gebeld wordt met de vraag: ‘Heb ik recht op mijn legitieme portie en hoe hoog is deze legitieme portie?’

Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Immers, als uw ouder voor 2003 is overleden, dan heeft het begrip ‘legitieme portie’ een andere betekenis dan na 2003. Dat heeft niet alleen te maken met het berekenen van de hoogte van de legitieme portie maar heeft ook betekenis voor uw juridische positie. Lees meer

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Legitieme portie

In mijn praktijk komt het dagelijks voor dat ik gebeld wordt met de vraag: ‘Heb ik recht op mijn legitieme portie en hoe hoog is deze legitieme portie?’

Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Immers, als uw ouder voor 2003 is overleden, dan heeft het begrip ‘legitieme portie’ een andere betekenis dan na 2003. Dat heeft niet alleen te maken met het berekenen van de hoogte van de legitieme portie maar heeft ook betekenis voor uw juridische positie. Lees meer

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

U heeft recht op uw legitieme portie als u onterfd bent

Voor 2003 was de juridische positie van een legitimaris (degene die recht heeft op een legitieme portie) beter dan na 2003. Voor 2003 was een legitimaris namelijk ook erfgenaam. Na 2003 is een legitimaris enkel en alleen nog een schuldeiser van de nalatenschap. Niet meer en niet minder.

Legitieme portie opeisen

Na 2003 dient degene die onterfd is en zijn legitieme portie opeist, dit binnen vijf jaar te doen nadat de erflater is overleden. Dat u niet wist dat uw vader of moeder 8 jaar geleden is overleden, doet daar niet aan af. Als u daar pas na 8 of 9 jaar achter komt en u blijkt onterfd te zijn, dan heeft u nergens meer recht op. Indien uw vader of moeder voor 2003 is overleden, dan bent u, zoals ik al opmerkte, tevens erfgenaam en bent u niet gebonden aan deze vervaltermijn van vijf jaar. Immers, u bent ook erfgenaam.

Hoogte van de legitieme portie na 2003

De regeling van na 2003 is vrij eenvoudig. Een legitimaris heeft recht op de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen. Indien er bijvoorbeeld drie erfgenamen zijn, dan zou u als u niet onterfd zou zijn een derde deel van de nalatenschap moeten ontvangen. Omdat u onterfd bent, heeft u recht op de helft van een derde deel, hetgeen overeenkomt met een zesde deel.

Hoogte van de legitieme portie voor 2003

Voor 2003 had u recht op een ander breukdeel. Het breukdeel was afhankelijk van het aantal kinderen dat de erflater naliet. Bij één kind was de legitieme portie de helft, bij twee kinderen twee/derde en bij drie of meer kinderen drie/vierde van het bedrag dat hij of zij geërfd had indien er geen testament was.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake. 

Voordelen van een beroep op de legitieme portie na 2003

Het hoeft niet in alle gevallen nadelig te zijn om onterfd te zijn. In sommige gevallen kan de legitieme portie hoger zijn dan een erfdeel van de erfenis. Dat heeft te maken met de wijze waarop de legitieme portie wordt berekend. Ik zal dat verduidelijken met een voorbeeld:

Voorbeeld

Als de nalatenschap bijvoorbeeld € 120.000,-- groot is en er zijn drie erfgenamen, dan heeft ieder van de erfgenamen recht op € 40.000,--.

Als u onterfd bent en uw legitieme portie opeist, dan is uw legitieme portie € 20.000,-- groot,  nl. een zesde deel van de nalatenschap.

Echter, dat u recht heeft op slechts € 20.000,-- is niet in alle gevallen juist. Uw legitieme portie kan veel hoger uitvallen.

Bij het bepalen van de hoogte van uw legitieme portie dienen bij de nalatenschap alle giften en schenkingen die de erflater heeft gedaan te worden opgeteld.

Artikel 4:67 BW

In artikel 4:67 BW staat het volgende opgenomen:

Bij de berekening van de legitieme porties worden de volgende door de erflater gedane giften in aanmerking genomen:

  1. Giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld;
  2. Giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard;
  3. Giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten;
  4. Giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is;
  5. Andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaar voor zijn overlijden is geschied.

Het gaat te ver om de punten a t/m e in dit artikel te bespreken. Echter, uit deze opsomming valt af te leiden dat indien erflater tijdens zijn leven giften heeft gedaan deze bij het bepalen van de hoogte uw legitieme portie bij de nalatenschap moeten worden opgeteld.

 

Ik zal dit in het onderstaande rekenvoorbeeld verduidelijken:

Rekenvoorbeeld

Als erflater tijdens zijn leven voor bijvoorbeeld een bedrag van € 500.000,-- aan een of meer erfgenamen heeft geschonken om bij zijn overlijden er voor te zorgen dat er voor degene die onterfd is weinig over is komt de erflater en met name degenen die deze gift hebben ontvangen bedrogen uit.

Bij het bepalen van de legitieme portie dient het bedrag € 500.000,-- aan giften te worden opgeteld bij de nalatenschap van € 120.000,--. De legitimaire massa is dan € 620.000,-- groot.Uw legitieme portie is niet een zesde deel van € 120.000,- maar een zesde deel van € 620.000,-- is € 103.333,--

Echter, de nalatenschap is maar € 120.000,-- groot. U bent schuldeiser van de nalatenschap en ontvangt  € 103.333,--. De twee andere erfgenamen krijgen geen € 40.0000 maar mogen samen het het restant van € ongeveer 17.000 onder elkaar te verdelen.  De legitieme portie is in dit voorbeeld voor hoger dan het erfdeel van de erfgenamen.

Het is daarom niet altijd in uw nadeel als u onterfd mocht zijn.

Als u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft, dan kunt u deze altijd per e-mail of telefonisch aan mij stellen.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.