Opruimen inboedel overledene: zuivere aanvaarding?

Bij de zuivere aanvaarding van een erfenis kiest u ervoor om de erfenis te aanvaarden, ook als er enkel schulden zijn. Logisch, dat u eerst wilt weten wat een nalatenschap inhoudt voor u zich committeert aan het testament. In de praktijk is dat soms erg lastig. Mensen vrezen dat ze automatisch voor zuivere aanvaarding kiezen als ze bijvoorbeeld een woning leeghalen.

Ze zijn er dan ook erg huiverig voor om aan de slag te gaan met de meubels en inboedel voordat ze weten wat er in het testament staat. Ze willen niet privé aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden die nog boven water komen.

Er is een wetsartikel over dit thema. In artikel 4:192 BW staat dat ‘een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, de nalatenschap daardoor zuiver aanvaardt, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan’.

Wanneer is er sprake van
zuivere aanvaarding?

Wat betekent dat in de praktijk? Het betekent in ieder geval dat u maar één keer de keus kunt maken. Heeft u de nalatenschap al beneficiair aanvaard dan kunt u dat niet op een later tijdstip wijzigen. In dit wetsartikel staat verder dat er sprake is van zuivere aanvaarding als er beschikkingsdaden zijn verricht. Als de nalatenschap enkel wordt beheerd dan kan daardoor niet worden aangenomen dat er sprake is
van een zuivere aanvaarding. 

Er is een duidelijk onderscheid tussen beheer van de nalatenschap enerzijds en heer en meester zijn anderzijds. Verricht u een daad van beheer, bijvoorbeeld door goederen op te slaan, dan is er geen sprake van zuivere aanvaarding. Gedraagt u zich als heer en meester, en verkoopt u bijvoorbeeld de goederen, dan is er wel sprake van zuivere aanvaarding. Er is verder sprake van zuivere aanvaarding indien u op andere wijze aan de schuldeiser hebt laten weten dan ter griffie dat u de schulden van de nalatenschap accepteert. Het hangt van de omstandigheden af of uit de gedragingen van de erfgenaam kan worden afgeleid dat de nalatenschap zuiver is aanvaard.

Opslaan erfenis is geen zuivere aanvaarding

Een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam van 10 juli geeft meer duidelijkheid. De rechter oordeelde toen dat er geen sprake kan zijn van een zuivere aanvaarding van de nalatenschap als een erfgenaam enkel de inboedel en goederen van de nalatenschap opslaat. Er is dan sprake van beheer. De erfgenaam beschikt niet over de erfenis door hem
bijvoorbeeld te gelde te maken.  

Heeft u een vergelijkbare kwestie laat de situatie dan beoordelen door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Vraag hem eerst om advies voor u de beheersdaden van de nalatenschap gaat verrichten. U wilt niet het risico lopen op een zuivere aanvaarding zonder kennisname van het
testament.

Levenstestament online vastleggen?

Leg uw keuzes vast vanuit uw eigen huis.

 Online

 Toetsing door notaris

 Vanaf 275,-

Meest gelezen