Welke schuldeiser krijgt voorrang bij de vereffening van een nalatenschap?

Home » vereffening » Welke schuldeiser krijgt voorrang bij de vereffening van een nalatenschap?

De afwikkeling van nalatenschappen is soms complex. Zeker wanneer er sprake is van een mix van schulden en baten. In deze gevallen wordt een nalatenschap vaak vereffend.

Bent u schuldeiser? Lees dan ons artikel:
De rechten van een schuldeiser bij een nalatenschap.

Een vereffening lijkt veel op een faillissement. Bij een faillissement stelt een curator een lijst op van schuldeisers die een schuld hebben ingediend. Daarbij neemt de curator een rangorde in acht.

In de rangorde staat de curator zelf op nummer 1. Direct daarna komen de Belastingdienst, hypotheekhouders en/of pandgevers aan bod. Het bedrag dat na betaling van deze partijen resteert komt beschikbaar voor de concurrente schuldeisers.

Een gelijke systematiek speelt bij een vereffening. Volgens de Recofa richtlijnen (die gelden voor het vaststellen van het salaris van de curator) staat het salaris van de curator altijd bovenaan de lijst.

Ook het salaris van een vereffenaar wordt conform deze Recofa richtlijnen vastgesteld. Ook de vereffenaar maakt dus aanspraak op eerste uitbetaling.

De rangorde van schuldeisers is van belang bij het opstellen van een zogenaamde uitdelingslijst. In deze uitdelingslijst staat wat iedere schuldeiser zal ontvangen wanneer de nalatenschap is afgewikkeld door de vereffenaar. 

De uitzondering op de regel
Er is een uitzondering op de genoemde regels. Deze uitzondering betreft dat pand en hypotheekhouders (die beiden een zekerheidsrecht hebben) zich in beginsel met voorrang kunnen verhalen op goederen waarop hun pand en hypotheekrecht rusten.

Volgens de faillissementswet kunnen pand en hypotheekrechthouders hun recht uitoefenen alsof er geen faillissement was. Deze regel geldt één op één in een vereffening. Als er een pand- en of hypotheekhouder is dan moeten deze schulden eerst worden voldaan. Nog voor de vereffenaar zijn salaris kan opvragen.

rangorde schulden bij nalatenschap

Deze volgorde is ook terug te leiden naar artikel 4:7 lid 1 BW. In dit artikel is ook een rangorde opgenomen van de schulden die als eerste dienen te worden voldaan.

In artikel 7 lid 1 sub a t/m e staat opgenomen dat (na het voldoen van het salaris van de vereffenaar) als eerste de volgende schulden moeten worden voldaan:  

  • kosten die niet met de dood van de erflater teniet zijn gegaan;
  • de kosten van de lijksbezorging;
  • de kosten van executele, met in begrip van het loon van de executeur;
  • de schulden uit belastingen die terzake van het openvallen van de nalatenschap worden geheven, voor zover zij op de erfgenamen komen te rusten. 

Overige schuldeisers

Als er na uitbetaling nog saldo voldoende is om de overige schuldeisers te betalen, dan worden als eerste de schuldeisers betaald die een beroep doen op de andere wettelijke rechten. Dit is een moeilijk begrip.

Eenvoudig gezegd zijn dit vorderingen bijvoorbeeld van een kind die een beroep doet op een som-ineens. Als het kind in het het bedrijf van de erflater heeft gewerkt en daarvoor geen salaris heeft ontvangen, dan kan het kind daar alsnog een beroep op doen. 

Ook het kind dat afhankelijk is van verzorging en opvoeding tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar heeft recht op een dergelijke vergoeding. Hetzelfde geldt voor een kind dat afhankelijk is van de ouder tot zijn leeftijd van 21 jaar om bijvoorbeeld een studie te volgen.

Over de legitimaris en legataris

Als er na uitbetaling nog liquide middelen in de nalatenschap aanwezig zijn, dan komen de legitimarissen (onterfde kinderen) aan bod.

Een legitimaris heeft een voordeel wanneer er legaten in de erfenis zijn opgenomen. In dat geval kan de legitimaris (die een wettelijk recht heeft) van een legataris (aangewezen door de erflater) eisen dat een deel van het legaat moet worden afgestaan om de legitieme portie te kunnen betalen. In dergelijke gevallen wordt het legaat ingekort.

Pas als de legitimaris is voldaan worden de legaten (of het restand daarvan) uitgekeerd. Dat geldt ook voor de schulden uit giften.

Blijft er na deze afwikkeling geld over? Dan komt dit toe aan de erfgenamen.

Heeft u vragen over de rangorde van schuldeisers? Of wilt u juridische hulp? Bel met Erfrechtshulp.nl: 085 06 00 541.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen