Recofa richtlijnen

Home » vereffening » Recofa richtlijnen

Hebben erfgenamen beneficiair aanvaard? Dan moet de nalatenschap in principe worden vereffend. Deze taak wordt regelmatig overgelaten aan een professionele expert. Zijn of haar loon wordt gebaseerd op de registratie volgens Recofa richtlijnen.

Over beneficiare aanvaarding hebben we al veel geschreven op deze site. Kort gezegd wordt hiervoor gekozen wanneer er twijfel is over schulden binnen de nalatenschap.

Twee uitzonderingen

Na beneficiaire aanvaarding volgt meestal een vereffening. Er zijn slechts twee uitzonderingen op deze regel.

1. De eerste uitzondering is dat één van de erfgenamen de partner is die de nalatenschap niet beneficiair heeft aanvaard. Dan moet de nalatenschap volgens de gewone regels van het versterf erfrecht worden afgewikkeld.

2. Van de tweede uitzondering is sprake wanneer een executeur is benoemd. Als de executeur een ‘ruimschoots voldoendeverklaring ‘af kan geven, dan kan deze zijn taken blijven uitoefenen. Er hoeft dan niet te worden vereffend. 

Aandachtspunten bij vereffening

Als beide uitzonderingen niet van toepassing zijn, dan moeten de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afwikkelen. Ze doen dit als vereffenaars.

Nu is het niet altijd eenvoudig om vereffenaar te zijn. Soms kunnen vereffenaars niet door één deur, wat goed handelen in de weg staat. Ook komt het voor dat een vereffing complex is. Bijvoorbeeld wanneer er bedrijf of BV constructie onderdeel uitmaakt van de nalatenschap.

In deze gevallen kan een professionele vereffenaar worden benaderd. Deze moet een bereidstellingsverklaring afgeven. Vervolgens kan een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend om de benoeming van de vereffenaar officieel te maken.  

“Wat is nu het salaris van de vereffenaar”.

Het afwikkelen van een nalatenschap door een vereffenaar lijkt veel op de werkzaamheden die een curator in een faillissement moet uitvoeren.

Als de vereffenaar door de rechtbank is benoemd, dan zal hij alle crediteuren aanschrijven en aan de crediteuren vragen om een vordering bij hem in te dienen.

Door middel van het publiceren van de benoeming in de Staatscourant geeft de vereffenaar een termijn af aan (onbekende) crediteuren. Zij kunnen binnen deze termijn een vordering indienen. Overigens, deze termijn is geen fatale termijn. 

De vereffenaar moet aan het einde van de vereffening ook een uitdelingslijst maken en deze neerleggen bij de kantonrechter. Ook op dit terrein bestaat een grote gelijkenis tussen de werkzaamheden van een vereffenaar en een curator bij faillissement.

Recofa richtlijnen

In de Handleiding Erfrechtprocedures kantonrechter is een aanbeveling gedaan terzake het door de vereffenaar te hanteren uurtarief. Deze aanbeveling is bedoeld om aansluiting te zoeken bij de regeling voor curatoren in faillissementen. 

Het salaris van de vereffenaar kan door een kantonrechter eenvoudig worden vastgesteld. Basis hiervoor vormt de tijd die de vereffenaar besteed aan de nalatenschap. Deze tijd wordt nauwkeurig volgens de Recofa richtlijnen geregistreerd.

Het uurtarief dat de vereffenaar in rekening mag brengen is afhankelijk van de ervaring van de vereffenaar. Dat is logisch. Een ervaren vereffenaar werkt sneller. De vergoedingssystematiek is als volgt opgesteld: 

Ervaring  Factor maal uurtarief
minder dan 3 jaar  0,8
3 – 5 jaar    1,1
5 – 8 jaar    1,2
8 – 11 jaar    1,4
langer dan 11 jaar    1,6

Het basistarief (uitgaande van factor 1) is € 219,- ex BTW per uur. 

Van deze uurtarieven kan natuurlijk worden afgeweken. Indien u een vereffenaar vraagt om zich bereid te verklaren, dan kunt u het op voorhand ook over zijn uurtarief hebben en welk uurtarief hij zal hanteren bij het afwikkelen van de nalatenschap.

Zelf op zoek naar een vereffenaar? Of wilt u meer informatie over de Recofa richtlijnen? Bel dan met Erfrechtshulp: 085 06 00 541.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen