De rechten van een schuldeiser bij nalatenschap

Voor een schuldeiser ontstaat bij het overlijden van een debiteur soms een lastige situatie.

In veel gevallen zal de openstaande schuld door de erfgenamen worden voldaan. Maar dit is niet altijd het geval. Zeker niet wanneer binnen de nalatenschappen meerdere schulden voorkomen.

Wat zijn dan uw rechten als schuldeiser?

Heeft u een vordering op een persoon die is overleden? Dan kunt u zich wenden tot de erfgenamen. Het is daarbij van belang te onderzoeken op welke manier de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard.

Is er sprake van zuivere aanvaarding?

Dan zijn de erfgenamen ook in privé aansprakelijk. Dit is van belang als de nalatenschap te beperkt is om alle schulden te voldoen. Lees meer > 

Is er sprake van beneficiaire aanvaarding?

Dan kunnen erfgenamen niet in privé worden aangesproken. Uw betaling is afhankelijk van de middelen binnen de nalatenschap. Lees meer >

De rechten van schuldeisers zijn na overlijden wettelijk goed geborgd.

Hoe gaat u het beste om met de situatie van beneficiaire aanvaarding?

Er bestaan heldere spelregels. Bij beneficiaire aanvaarding hebben erfgenamen de verplichting een nalatenschap goed af te wikkelen. Dit noemen we vereffening. Iedere schuldeiser kan zich melden bij de erfgenamen / vereffenaars om een vordering in te dienen.

  • dien uw vordering in bij de erfgenamen / vereffenaars

De vereffenaars stellen een lijst op met vorderingen. Zowel erkende als betwiste crediteuren krijgen een plek op deze lijst. Aan de hand van de lijst wordt bepaald welke vorderingen kunnen worden voldaan. Dit wordt getoetst door de kantonrechter.

Wanneer de erfgenamen / vereffenaars een uitdelingslijst deponeren bij de kantonrechter, dan wordt u daarvan in kennis gesteld.

  • bekijk of uw vordering wordt erkend en welk percentage van uw vordering betaald wordt

Als blijkt dat uw vordering wordt betwist, dan kunt u verzet aantekenen tegen de uitdelingslijst. Dit moet binnen 4 weken nadat de lijst is gedeponeerd bij de kantonrechter. Echter, wellicht is dat al te laat. U kunt beter pro actief zijn.

Bent u van mening dat uw vordering erkend moet worden, maar besluiten de vereffenaars de vordering niet te erkennen? Dan kunt u de vereffenaars dagvaarden (volgens ex artikel 4:223 lid 2 BW). U vraagt de Rechtbank op deze wijze om uw vordering bij vonnis vast te stellen.

Heeft de de Rechtbank uw vordering eenmaal vastgesteld? Dan zijn de erfgenamen / vereffenaars verplicht uw vordering op de lijst van crediteuren op te nemen.

Bij de dagvaarding kan Erfrechtshulp.nl u van dienst zijn

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan.

Hulp van een professionele vereffenaar

  • Deskundige afhandeling van zaken

  • Ervaren advocaat

  • Overal in Nederland

  • Vergoeding voor vereffening vastgesteld door rechtbank

Aandachtspunten bij zuivere aanvaarding

Bij zuivere aanvaarding heeft u meerdere mogelijkheden om aanspraak te maken op uw vordering. Toch is ook hier een actieve houding noodzakelijk.

Bij zuivere aanvaarding is in beginsel geen sprake van vereffening. De erfgenamen nemen de schuld over van de overledene. Helaas komt het voor dat u als schuldeiser reden heeft om te twijfelen aan de correcte afhandeling van de nalatenschap. Is dit het geval? Dan kunt u de Rechtbank verzoeken een onafhankelijke vereffenaar aan te wijzen. 

Deze mogelijkheid is er alleen wanneer:

  • u als schuldeiser een opeisbare schuld heeft 
  • u kunt aantonen dat de erfgenamen de nalatenschap al aan het verdelen zijn 

Met name dit laatste is van belang. Wanneer de erfgenamen de nalatenschap al verdelen, dan bestaat het risico dat u als schuldeiser niet betaald kunt worden. Met de aanstelling van een onafhankelijke vereffenaar neemt de Rechtbank dit risico weg.

Wilt u deze weg bewandelen? Dan is het zaak op voorhand een vereffenaar bereid te vinden die de nalatenschap wil vereffenen. Dit is over het algemeen geen probleem wanneer er voldoende middelen in de nalatenschap beschikbaar zijn om ook de vereffenaar zelf vanuit de nalatenschap te betalen. 

Zoekt u een vereffenaar?

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek bepalen we graag of wij u van dienst kunnen zijn.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.