Wat is uw legitieme portie?

Als u onterfd bent, of als u de nalatenschap heeft verworpen waarbij u wel uw recht op uw legitieme portie heeft voorbehouden, dan moet u natuurlijk wel weten hoe hoog uw legitieme portie is. Uw legitieme portie is een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder.

Zoals u wellicht weet, dient u binnen 5 jaar na datum overlijden van uw vader of moeder een beroep te doen op uw legitieme portie. Als u dat heeft gedaan en de langstlevende ouder overlijdt bijvoorbeeld pas over 25 jaar, dan moet u natuurlijk wel weten waar u recht op heeft. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Wat is uw legitieme portie?

Als u onterfd bent, of als u de nalatenschap heeft verworpen waarbij u wel uw recht op uw legitieme portie heeft voorbehouden, dan moet u natuurlijk wel weten hoe hoog uw legitieme portie is. Uw legitieme portie is een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder.

Zoals u wellicht weet, dient u binnen 5 jaar na datum overlijden van uw vader of moeder een beroep te doen op uw legitieme portie. Als u dat heeft gedaan en de langstlevende ouder overlijdt bijvoorbeeld pas over 25 jaar, dan moet u natuurlijk wel weten waar u recht op heeft. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

U bent geen erfgenaam maar enkel en alleen schuldeiser van de nalatenschap.

Het komt geregeld voor dat wel tijdig een beroep wordt gedaan op de legitieme portie maar de cliënt niet weet wat de omvang van de nalatenschap van zijn overleden ouder was en hoe hoog zijn legitieme is. U dient derhalve wel actief te zijn en u moet zeker niet stil blijven zitten om in ieder geval de hoogte van uw legitieme portie vast te stellen.

Legitimaire massa

De legitieme portie is afhankelijk van de hoogte van de legitimaire massa. Dat is een moeilijk begrip. Wat is de legitimaire massa?  De legitimaire massa is gelijk aan de omvang van de nalatenschap op datum overlijden van de erflater te vermeerderen met de giften die erflater tijdens zijn leven heeft gedaan. U legitieme portie (de helft van het breukdeel dat de erfgenamen krijgen) wordt over de legitimaire massa berekend. Het erfdeel van de erfgenamen slechts over de nalatenschap.

 

Maar hoe komt u er achter of de erflater tijden zijn leven giften aan de erfgenamen heeft gedaan?

Inzage in bankafschriften

Als er een executeur in het testament is benoemd, dan zal de executeur zich op het standpunt stellen dat hij slechts informatie aan u hoeft te geven die hem bekend was op datum van overlijden van de erflater. Echter, dat is niet juist. Als u het vermoeden heeft dat erflater giften heeft gedaan tijdens zijn leven en u dit aannemelijk kunt maken, dan is de executeur verplicht om o.a. inzage te geven in alle bankafschriften van erflater tot 7 jaar voor diens overlijden. Deze plicht hebben ook de erfgenamen als er geen executeur is benoemd.

Voorbeeld

In de praktijk komt het geregeld voor dat vader of moeder 1 of 2 jaar of enkele weken voor zijn of haar overlijden aan een van de kinderen een (grote) schenking heeft gedaan. Door het opvragen van de bankafschriften kunt u daarachter komen.  Dat kan in principe tot 7 jaar voor datum overlijden, omdat de meeste banken de bankafschriften 7 jaar moeten bewaren.

Een aanwijzing dat door de erflater bijv. grote giften zijn gedaan kan bijv. blijken uit het feit dat u weet dat erflater zeer vermogend was en op het moment dat hij of zij komt te overlijden het vermogen nagenoeg verdampt was.

Als u kunt aantonen dat er grote giften zijn  gedaan dan kan het zijn dat uw legitieme portie meer is dan het erfdeel van de erfgenamen.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake. 

Als blijkt dat uw legitieme portie niet in zijn geheel kan worden betaald wat gebeurt er dan. Wat dient eerst te worden betaald? Uw legitieme of het erfdeel van de erfgenamen?

Legitieme portie: niet in één keer te betalen

Uw legitieme portie moet eerst worden betaald voordat de erfgenamen aan bod komen. Als de nalatenschap ontoereikend is om uw legitieme portie te voldoen dan is er nog geen man overboord.

Er is een mogelijkheid dat u toch uw volledige legitieme portie uitgekeerd krijgt. Als er giften aan de erfgenamen of derden zijn gedaan dan moeten deze een deel van hun gift  aan de nalatenschap terugbetalen. De juridische term daarvoor is het inkorten van de giften. De legitimaris kan daardoor toch zijn volledige legitieme portie uitgekeerd krijgen.

De legitimaris kan de begiftigden pas aanspreken als de nalatenschap zelf niet toereikend is om naast alle andere schulden van de nalatenschap de legitieme portie van de legitimaris te voldoen.

Hoe wordt de gift ingekort?

Wat moet de legitimaris doen? In de wet staat dat inkorting van een gift dient te geschieden door een verklaring aan de begunstigde. Wat wel van groot belang is, is dat de legitimaris gehouden is voor de afloop van de termijn van 5 jaar deze verklaring uit te brengen.

Er moet nog wel een onderscheid worden gemaakt in giften die zijn gedaan aan erfgenamen en aan derden. Ter zake van giften die aan derden zijn gedaan, geldt dat de legitimaris die een beroep doet op zijn legitieme portie recht op inzage heeft tot 5 jaar voor de overlijdensdatum van erflater. Deze termijn geldt niet indien een erfgenaam een gift heeft ontvangen.

Onterfd?

Bent u onterfd of denkt u dat u wordt onterfd? Met de quickscan ontdekt u wat uw mogelijkheden zijn.

De omvang van uw legitieme portie

In de inleiding van dit artikel merkte ik op dat het van belang is om de omvang van uw legitieme portie vast te stellen. Om de omvang van de nalatenschap op datum van overlijden vast te stellen, kunt u aan de rechter vragen of de executeur, of als deze er niet is de erfgenamen, een boedelbeschrijving op wil stellen. De legitimaris kan zelfs zover gaan om aan de kantonrechter te verzoeken de erfgenamen en de met het beheer van de nalatenschap belaste executeur, op te roepen om de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van de legitimaris onder ede te bevestigen.

In deze boedelbeschrijving staan vaak niet de giften vermeld. Daarvoor moet u zoals ik al opmerkte op onderzoek uitgaan.

Indien de erfgenamen of de executeur weigert om de legitimaris informatie te onthouden om zijn legitieme vast te stellen, dan kan deze informatie in kort geding worden afgedwongen bij de voorzieningenrechter. De erfgenamen of de executeur kunnen worden gedwongen de relevante informatie te verstrekken op verbeurte van bijv. een dwangsom.

Voorwaarden voor deze procedure

Als u een dergelijke procedure wilt starten, dan moet u er wel alert op zijn of een of meer van de andere erfgenamen de nalatenschap niet beneficiair hebben aanvaard. Als dat wel het geval is, dan kunt u deze informatie nl. niet aan de erfgenamen en/of executeur vragen. U dient deze informatie dan te verkrijgen van de vereffenaar. U kunt dan bijv. aan de kantonrechter vragen om de vereffenaar aanwijzingen te geven om de desbetreffende informatie aan u te verschaffen teneinde de hoogte van uw legitieme portie te kunnen berekenen.

Als de vereffenaar weigert om u deze informatie te verschaffen, dan kunt u deze niet afdwingen middels een dwangsom. De enige mogelijkheid die u dan resteert zal het starten van een onrechtmatige daad procedure zijn, indien achteraf blijkt dat bewust informatie door de vereffenaar is achtergehouden.

Indien u uw legitieme portie wilt opeisen en de hoogte van de legitieme wilt bepalen of informatie verkrijgen van de executeur of erfgenamen, neem dan contact op met mr. J.W. Damstra.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom een erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.