Erfrecht

Komt u als tweede ouder te overlijden, dan gaat de erfenis naar uw kind/kinderen. Bent u een ouder, broer of zus van de overledene? Dan valt u in de twee groep erfgenamen.

U erft alleen als er in de eerste groep geen erfgenamen zijn. Grootouders en overgrootouders vormen de derde en vierde groep van de erfgenamen. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfrecht

Komt u als tweede ouder te overlijden, dan gaat de erfenis naar uw kind/kinderen. Bent u een ouder, broer of zus van de overledene? Dan valt u in de twee groep erfgenamen.

U erft alleen als er in de eerste groep geen erfgenamen zijn. Grootouders en overgrootouders vormen de derde en vierde groep van de erfgenamen. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Bent u de langstlevende echtgenoot? Dan erft u de volledige nalatenschap van uw overleden partner. Kinderen krijgen tot het overlijden van u (de tweede ouder) nog geen deel van de erfenis.

Erfrecht

Is er een sterfgeval in de familie? Dan krijgt u als nabestaande te maken met een erfenis die verdeelt moet worden. Volgens het erfrecht vindt doorgaans een wettelijke verdeling van de erfenis plaats. Maar het is ook mogelijk dat de overledene een testament heeft opgesteld waarin beschreven staat wie de erfgenamen zijn. De wettelijke verdeling geldt dan niet meer.

Wettelijke verdeling

Heeft de overledene geen testament opgemaakt? Dan volgt u als erfgenaam de erflater op in zijn positie. De bloedverwantschappen van de overledene staan hier centraal. Het erfrecht wijst als eerste groep erfgenamen de partner (door huwelijk of geregistreerd partnerschap) en kinderen aan. Bent u de langstlevende echtgenoot? Dan erft u de volledige nalatenschap van uw overleden partner. Kinderen krijgen tot het overlijden van u (de tweede ouder) nog geen deel van de erfenis. Maar zij hebben hier wel recht op een kindsdeel. Er wordt hier ook wel gesproken van een niet-opeisbare vordering.

Groepen erfgenamen

Komt u als tweede ouder te overlijden, dan gaat de erfenis naar uw kind/kinderen. Bent u een ouder, broer of zus van de overledene? Dan valt u in de twee groep erfgenamen. U erft alleen als er in de eerste groep geen erfgenamen zijn. Grootouders en overgrootouders vormen de derde en vierde groep van de erfgenamen.

Testament

Echter zien we rondom de verdeling van een erfenis steeds vaker problemen. Erflaters laten hun erfenis niet meer via wettelijk verdeling verdelen maar stellen een testament op. In een testament  staat beschreven hoe de verdeling dan wel moet plaatsvinden. Het wordt ook wel de uiterste wilsbeschikking van een erflater genoemd. Heeft de overledene in uw situatie een testament opgesteld? Dan staat hier in beschreven wie volgens de erflater de erfgenamen zijn.

Legitieme portie

Doet er bij u een situatie voor waarin de kinderen niet als erfgenamen zijn opgenomen in het testament? En dus zijn onterfd? Dan moet er rekening worden gehouden met het legitieme portie waar kinderen vanuit het erfrecht recht op hebben. Het erfrecht stelt namelijk dat kinderen recht hebben op de helft van de waarden van het erfdeel waar kinderen volgens de wettelijke verdeling recht op zouden hebben.

Executeur testamentair

Naast het benoemen van de erfgenamen staat ook vaak in een testament beschreven wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dit wordt ook wel een executeur testamentair genoemd. Dit kan een bekende van u zijn maar het kan ook een deskundig persoon op het gebied van erfrecht zijn. Bijvoorbeeld een advocaat.

Onterfd?

Bent u onterfd of denkt u dat u wordt onterfd? Met de quickscan ontdekt u wat uw mogelijkheden zijn.

Erfgenamen

Bent u volgens de wettelijke verdeling of via een testament als erfgenaam aangewezen? Dan neemt u als erfgenaam de rechten en plichten over van de overledene. Het erfrecht stelt dat u zowel de bezittingen als de schulden van de overledene erft. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen dan is de erfenis die u erft negatief. U heeft als erfgenaam het recht zelf te beslissen of u deze erfenis dan aanvaardt of niet.

Afstand van erfdeel

Kiest u ervoor de erfenis niet te aanvaarden dan doet u afstand van het totale erfdeel waar u recht op had. Dus zowel van de bezittingen als de schulden. Vanuit het erfrecht wordt dit het verwerpen van de erfenis genoemd. Het is belangrijk hier goed over na te denken voordat u hierin een keuze maakt. Bent u zeker over uw besluit dan dient hiervoor bij de griffie een verklaring opgesteld te worden. Dit is niet nodig wanneer u de erfenis aanvaardt.

Verklaring van erfrecht

Vind er een overlijden plaats dan dient dit door gegeven te worden aan instanties waar de overledene rekeningen, abonnementen etc. had lopen. Dit zijn zaken die u als nabestaande vaak moet regelen.
Bij kennisname van een overlijden wordt in eerste instantie de rekening van de overledene door de bank geblokkeerd. Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid deze blokkade op te heffen om zo bij het geld van de overledene te kunnen.

Verklaring erfrecht

Hiervoor heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een akte waarin beschreven staat wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunt u dus aantonen dan u recht heeft op de erfenis van de overledene.

Een verklaring van erfrecht is bij verschillende organisaties van belang. Bijvoorbeeld bij het beëindigen van een huurovereenkomst of het wijzigen van rekeningnummers.

Advocaat

Een overlijden brengt voor u als erfgenaam wel eens moeilijkheden met zich mee. Onenigheden over de verdeling van een erfenis komen steeds vaker voor. U wordt soms voor moeilijke keuzes gesteld. Maar naast zakelijke aspecten spelen er ook ongetwijfeld emoties een rol bij u als erfgenaam.

Onenigheid

Vindt er onenigheid over het erfrecht binnen uw familie plaats en bent u er met een executeur testamentair of notaris niet uitgekomen? Dan helpen de advocaten van Erfrechtshulp u. Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid houden wij ons hoofd koel en staan u bij in dit moeilijke proces. Indien nodig helpen wij u ook bij de rechter.

Blijf niet te lang met ingewikkelde erfrecht kwesties rondlopen maar vraag op tijd hulp en advies. Bij Erfrechtshulp horen wij uw verhaal aan en bekijken wij wat wij voor u kunnen betekenen. Neem contact op voor meer informatie.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.