Erfrecht stiefkinderen

In een emotionele periode na het verlies van een ouder wil je er misschien liever niet mee bezig zijn, maar uiteindelijk ontkom je er niet aan: de verdeling van de erfenis. En alsof het financieel afhandelen van een overlijden niet al vervelend genoeg is, komt er bij samengestelde gezinnen nog net wat meer kijken bij het afhandelen van een erfenis.

Wat waar hebben de stiefkinderen wel of geen recht op? En hoe zorg je dat erfstukken uit de familie in de familie blijven en niet in de stieffamilie terecht komen?

In dit artikel vertellen we je meer of het erfrecht en stiefkinderen. Van hoe stiefkinderen achter het net vissen bij het verdelen van de erfenis tot het juist voorkomen van een dergelijke situatie, je lijst het allemaal.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfrecht stiefkinderen

In een emotionele periode na het verlies van een ouder wil je er misschien liever niet mee bezig zijn, maar uiteindelijk ontkom je er niet aan: de verdeling van de erfenis. En alsof het financieel afhandelen van een overlijden niet al vervelend genoeg is, komt er bij samengestelde gezinnen nog net wat meer kijken bij het afhandelen van een erfenis.

Wat waar hebben de stiefkinderen wel of geen recht op? En hoe zorg je dat erfstukken uit de familie in de familie blijven en niet in de stieffamilie terecht komen?

In dit artikel vertellen we je meer of het erfrecht en stiefkinderen. Van hoe stiefkinderen achter het net vissen bij het verdelen van de erfenis tot het juist voorkomen van een dergelijke situatie, je lijst het allemaal.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Bij samengestelde gezinnen komt er nog net wat meer kijken bij het afhandelen van een erfenis

Vruchtgebruik

Als iemand die overlijdt een echtgenoot of geregistreerde partner achterlaat, dan is het in de wet zo geregeld dat hij of zij financieel beschermt is. De partner van de persoon die overleden is mag gebruik maken van de erfenis zolang hij of zij in leven is. We noemen dit het vruchtgebruik.

Met het vruchtgebruik moet voorkomen worden dat de partner die achterblijft zonder dak boven zijn of haar hoofd komt te zitten omdat de kinderen hun erfenis ontvangen.

Kinderen hebben daardoor een vordering op de desbetreffende partner. Pas als de langstlevende echtgenoot ook overlijdt krijgen de kinderen daadwerkelijk hun erfenis. Het maakt daarbij niet uit of de langstlevende partner dezelfde is als jouw biologische ouder. Als het de vrouw is met wie jouw vader trouwde na het overlijden van jouw moeder of na de scheiding met jouw moeder, dan blijft deze regel bestaan. Dat betekent dus concreet dat als jouw vader overlijdt, jij jouw erfenis pas ontvangt als jouw stiefmoeder ook is overleden. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen op deze regel.

Erfrecht stiefkinderen; Wilsrecht

 

Als jouw ouder overlijdt, dan heb jij dus een vordering op de partner van jouw overleden ouder voor jouw deel van de erfenis. Het maakt niet uit of deze partner jouw biologische ouder is of stiefouder. In deze laatste situatie heb jij echter volgens het erfrecht voor stiefkinderen wel wat extra rechten. Stiefkinderen worden in een dergelijke situatie beschermd. Je kunt gebruik maken van het zogenaamde Wilsrecht.

 

Het wilsrecht houdt in dat jij  jouw vordering op jouw stiefouder laat omzetten in goederen ter waarde van jouw deel van de erfenis.

Bloot eigendom

Deze goederen noemen we: bloot eigendom. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het huis. Als jij een vordering van 100.000 euro hebt dan kun je (een deel van) het huis als bloot eigendom laten vastleggen. Je kunt jouw Wilsrecht echter alleen toepassen op goederen die onderdeel hebben uitgemaakt van het nalatenschap van jouw ouder of die hebben behoord tot de gemeenschap van goederen (als de overledene in gemeenschap van goederen was getrouwd).  

Je krijgt die goederen niet meteen, maar je wordt daarmee eigenaar van een stuk van de erfenis. Je stiefouder mag nog steeds (vrucht)gebruik maken van de goederen, maar volgens het erfrecht voor stiefkinderen heb jij meer zeggenschap over die goederen dan met uitsluitend een vordering. Zo kan je stiefouder de desbetreffende goederen niet verkopen zonder toestemming van jou. Dit is om te voorkomen dat jij jouw erfenis kwijtraakt aan jouw stieffamilie. Een ander recht dat jij als stiefkind hebt volgens het erfrecht stiefkinderen is dat jij jouw vordering kan laten uitbetalen op het moment dat jouw stiefouder hertrouwt. Dus: als jouw vader overleden is, dan heb jij een vordering op jouw stiefmoeder voor jouw deel van de erfenis. Normaal gesproken zou jij hier pas recht op hebben op het moment dat jouw stiefmoeder overlijdt, omdat zij tot die tijd door de wet beschermd wordt. Als zij echter besluit te hertrouwen, dan kun jij jouw deel van de erfenis laten uitbetalen.

 

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft. 

Erfrecht stiefkinderen; addertje onder gras bij Wilsrecht

 

Bij het toepassen van het Wilsrecht kun je echter tegen een probleem aanlopen. Als jij aangeeft dat jij jouw vordering wil laten omzetten in bloot eigendom en bijvoorbeeld kiest om dit te doen in de vorm van een huis, dan kan jouw stiefouder vragen om dan ook een deel van de hypotheekrente mee te betalen. Als jij het hier niet mee eens bent dan moet je de kantonrechter vragen om je hier vrij van te stellen.

Een ander addertje onder het gras is dat je Wilsrecht wel valt onder het erfrecht voor stiefkinderen, maar wel kan vervallen. Je stiefouder kan vragen of jij gebruik wil maken van jouw Wilsrecht. Hij zal hierbij een termijn stellen waarbinnen hij of zij reactie verwacht. We hebben het hier over een “redelijke termijn” volgens de wet.

Als jij niet binnen die periode laat weten of je gebruik wilt maken van jouw Wilsrecht, dan komt jouw Wilsrecht te vervallen. Dit is om jouw stiefouder te beschermen. Dit omdat het niet weten of jij gebruikt van jouw Wilsrecht een onzekere situatie met zich meebrengt.

 

Erfrecht stiefkinderen; biologische ouders overleden, stiefouder in leven

 

Als jouw ouder overlijdt en een partner nalaat, dan heb jij op die partner dus een vordering. Op het moment dat hij of zij overlijdt heb jij recht op jouw kindsdeel van de erfenis. Bij die situatie gaan we echter uit van het feit dat jouw ouder opnieuw getrouwd is na een scheiding.

 

Ouder opnieuw getrouwd

Als jouw ouder opnieuw getrouwd is na een overlijden van de eerste partner, dan is het erfrecht voor stiefkinderen net wat anders.

 

Stel: jouw moeder is overleden. Dat betekent dat jij een vordering op jouw vader hebt voor jouw stuk van de erfenis. Je vader heeft nog het vruchtgebruik over dat deel van de erfenis, omdat hij door de wet financieel beschermd is. Jij krijgt jouw deel van de erfenis van jouw moeder dus pas als jouw vader overleden is. Een aantal jaar na het overlijden van je moeder, hertrouwt jouw vader. En weer een aantal jaar later overlijdt hij. Waar heb je nu precies recht op? Het erfrecht stiefkinderen bepaalt dat jij recht hebt op het deel van de erfenis van je moeder. Dit deel zou vrijkomen bij het overlijden van je vader. Je stiefmoeder heeft hier als nieuwe partner van je vader geen vruchtgebruik over.

 

Je stiefmoeder heeft echter wel recht op het vruchtgebruik van jouw stukje van de erfenis van je vader. Dit omdat de partner van een overledene financieel wordt beschermd. Je stiefmoeder was niet de partner van je moeder waardoor je dat stukje erfenis ontvangt, maar ze was wel de partner van je vader waardoor je dat stuk van je erfenis nog niet krijgt. Je hebt dus na het overlijden van je vader een vordering op je stiefmoeder. Als zij overlijdt krijg jij ook jouw deel van de erfenis van je vader.

 

Boedelbeschrijving maken

Als jouw ouder hertrouwt na het overlijden van een andere ouder, dan is het dus belangrijk om in het erfrecht voor stiefkinderen te duiken. Je kan bijvoorbeeld vragen aan je ouder of het stuk erfenis waar hij vruchtgebruik van maakt uitbetaald kan worden. Zodat jouw vordering op hem of haar vervalt. Als je dit niet doet dan kan het verstandig zijn een boedelbeschrijving te maken.

Je schrijft op waaruit het nalatenschap van jouw overleden ouder bestond en op welke wijze het vermogen van de levende ouder tot stand is gekomen. Als jouw ouder overlijdt en je dus voor jouw erfenis op een gegeven moment bij de stieffamilie moet aankloppen, dan kan je aan de hand van deze boedelbeschrijving bepalen waaruit jouw nalatenschap bestond.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom een erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Erfrecht stiefkinderen; zonder testament erven stiefkinderen niets

Volgens het erfrecht hebben stiefkinderen geen recht op de erfenis van hun stiefouders. Althans als er geen testament is opgesteld. Als iemand overlijdt zonder testament dan wordt de erfenis verdeeld onder de langstlevende echtgenoot en de biologisch eigen kinderen.

 

Geen bloedband

Volgens het erfrecht maken stiefkinderen dus geen aanspraak op het nalatenschap omdat er geen bloedband is. Dat betekent dat als jouw stiefouder overlijdt en er geen testament is jij niets krijgt. Vanzelfsprekend geldt dezelfde situatie ook andersom: als jouw ouder geen testament heeft opgesteld dan maken zijn of haar stiefkinderen geen aanspraak op de erfenis. Als beide ouders van een samengesteld gezin dus geen testament opmaken waarin de stiefkinderen worden genoemd, dan erven bij overlijden alleen de biologische eigen kinderen.

 

Uitzondering

De enige uitzondering hierop is als jij een vordering op jouw stiefouder had en hij of zij dus vruchtgebruik maakte van een deel van dat wat jij had geërfd.

 

Erfrecht stiefkinderen; stiefkinderen in het testament

Het erfrecht van stiefkinderen kan in een testament echter uitgebreid worden. Dit om te voorkomen dat zij na een overlijden achter het net vissen. Als stiefkinderen in het testament worden gezet, dan is dit echter nog geen garantie dat ze ook daadwerkelijk iets erven.

 

Stel: jouw vader is voor de tweede keer getrouwd. Zowel hij als zijn nieuwe partner hadden allebei al kinderen uit een eerder huwelijk. Ze geven aan dat ze beiden willen dat in geval van overlijden alle kinderen recht hebben op de erfenis en niet alleen de biologisch eigen kinderen. Ze laten dit opnemen in hun testament.

Na het overlijden van jouw vader – een paar jaar later – staat het jouw stiefmoeder echter vrij om haar testament aan te passen. Zij kan de eerder gemaakte afspraken terugdraaien en haar kinderen alsnog als de enige erfgenamen aanwijzen.

Hierdoor zouden jouw stiefbroers en –zussen wel recht hebben op een deel van de erfenis van je vader, maar heb jij geen recht op de erfenis van je stiefmoeder indien zij overlijdt. Om dit te voorkomen moeten je vader en stiefmoeder een zogenaamde voorwaardelijke making opnemen in hun testament.

Hierin wordt bepaald dat de kinderen van jouw stiefmoeder alleen recht hebben op de erfenis van jouw vader als de kinderen van jouw vader ook recht hebben op de erfenis van jouw stiefmoeder.

 

Nog preciezer: de stiefkinderen van vader maken uitsluitend aanspraak op zijn erfenis als zijn kinderen voor een gelijk deel meedoen in het nalatenschap van zijn nieuwe echtgenote. Op die manier wordt het erfrecht van de stiefkinderen en kinderen beschermd.

 

Conclusie

Kortom: het erfrecht van stiefkinderen dient te worden vastgesteld in een testament. Zonder testament hebben stiefkinderen geen recht op een erfenis omdat een verdeling zonder testament gebeurd op basis van de bloedlijn. Dat betekent dat alleen de biologisch eigen kinderen een deel van de erfenis krijgen tenzij anders op papier gezet. Vorderingen op stiefouders krijg je wel als zij overlijden.

 

Wil jij meer weten over het erfrecht stiefkinderen in jouw situatie? Heb je behoefte aan juridische bijstand bij het bepalen wat de gevolgen zijn van het hertrouwen van jouw ouder? Of wil je een testament opstellen waarin het erfrecht van jouw stiefkinderen gewaarborgd is? De erfrecht advocaat en juridische specialisten van Erfrechtshulp helpen jou bij deze en andere vragen. Het eerste consult is gratis.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.