Salaris van de vereffenaar

Home » erfenis » Salaris van de vereffenaar

Het afwikkelen van de nalatenschap wordt de vereffening genoemd.  Wanneer er sprake is van beneficiar aanvaarden, aanvaarden van de erfenis zonder de schulden, dan moet de nalatenschap vereffend worden.

Tijdens de afwikkeling moeten dan eerst de schulden betaald worden uit de erfenis. Dit is in eerste instantie de taak van de erfgenamen, zij zijn dan vereffenaars. Soms laat de erfenis zich minder goed afwikkelen of zijn de erfgenamen het onderling niet eens. In dat geval wijst de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar aan.

Een vereffenaar heeft recht op een vergoeding. Deze wordt betaald uit de nalatenschap. Hoe hoog dit salaris is, bepaalt de rechtbank.

Salaris vereffenaar onder vuur

Over het salaris van de vereffenaar is heel veel te doen. Heeft de vereffenaar bijvoorbeeld recht op een voorschot? Een vraag die veel wordt gesteld is of het salaris van de vereffenaar preferent is. Ofwel moet het salaris van de vereffenaar als eerste en daarna pas de schulden uit de nalatenschap worden betaald?

salaris van de vereffenaar

In artikel 4:7 lid 1 sub C staat vermeld dat de kosten van de vereffening, met in begrip van het loon van de vereffenaar, behoren tot de schulden van de nalatenschap.

Volgens dit artikel komt het loon van de vereffenaar na de onder sub A en B gestelde posten. Deze worden gevormd door de schulden van de erflater en de kosten van lijkbezorging.

In de Faillissementswet is het zo geregeld dat het salaris van de curator altijd preferent is. Eerst wordt het salaris van de curator betaald voordat de overige schuldeisers, bijvoorbeeld de Belastingdienst of de bank kan en mag worden betaald.

Echter, in het erfrecht lijkt de situatie anders te zijn, maar wordt toch in grote lijnen aansluiting gezocht bij de Faillissementswet.

Recht op loon

Als de vereffenaar aan het werk gaat dan zal hij ook betaald willen worden. De meeste vereffenaars gaan pas aan het werk als het duidelijk is dat er ook nog voldoende saldo op de rekeningen van de erflater staat, hoewel er ook een groot aantal schulden is.

Als de kosten van de lijkbezorging al zijn betaald en er staat voldoende actief op de rekeningen of er is ander vermogen, dan zal de vereffenaar aan het werk gaan. Als de vereffenaar door de rechtbank is benoemd dan heeft hij recht op loon.

Dit loon wordt door de kantonrechter voor het opmaken van de uitdelingslijst vastgesteld.

Voorschot salaris

In een recente uitspraak van 20 juni 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag zich over de vraag uitgelaten of een vereffenaar ook een voorschot op zijn salaris mag vragen aan de kantonrechter (vindplaats ECLI:NL:GHDHA:2018:1678).

U kunt begrijpen dat ook bij een vereffenaar de schoorsteen moet roken. Ook hij moet zijn rekeningen kunnen betalen. Een vereffening kan wel een of twee jaar duren. Het is niet altijd handig dat de vereffenaar twee jaar aan het werk moet en pas na afloop zijn salaris ontvangt.

Als de vereffenaar zijn loon laat vaststellen door de kantonrechter dan maakt dit loon deel uit van de uitdelingslijst. Als de erfgenamen het daar niet mee eens zijn dan kunnen zij binnen een maand van de bekendmaking van de uitdelingslijst daartegen in verzet komen ex artikel 4:218 BW.

Dat betekent dat de erfgenamen niet op een eerder tijdstip al bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van het salaris van de vereffenaar.

Loon curator

In de procedure die door het Gerechtshof is besproken heeft de vereffenaar verzoek gedaan aan de kantonrechter om een voorschot op zijn vereffenaarsloon vast te stellen. Dit verzoek om een voorschot is niet gebaseerd op de wet. Er is ook geen andere wettelijke grondslag.

Om een voorschot op het vereffenaarsloon te kunnen vragen moet aansluiting worden gezocht bij de richtlijnen vereffening nalatenschappen. Voor het vaststellen van het loon kan daarbij aansluiting worden gezocht bij in de wet geregelde overeenkomstige gevallen, zoals de beloning van een curator in een faillissementssituatie.

Het loon van de curator wordt geregeld in de Recofa-richtlijnen. Op grond van paragraaf 6.2 is voorschot op het salaris mogelijk. Een curator kan eenmaal per jaar een voorschot op zijn salaris ontvangen, voor zover de boedel dat toelaat.

Een curator die een voorschot op zijn salaris vraagt, hoeft tussentijds geen rekening en verantwoording daarover af te leggen. Echter, een curator dient iedere drie maanden een faillissementsverslag bij de rechtbank in te dienen.

Uitspraak Gerechtshof

Als een vereffenaar een voorschot op zijn salaris vraagt dan moet hij wel tussentijds rekening en verantwoording afleggen volgens de richtlijnen Vereffening Nalatenschappen (pagina 20 en 21).

In dit voorbeeld heeft de vereffenaar urenspecificaties over de jaren 2016 en 2017 bij de kantonrechter ingediend. Het Hof ziet deze urenspecificaties als een tussentijdse rekening en verantwoording. Uit deze specificaties dient wel te blijken wat exact de werkzaamheden van de vereffenaars zijn geweest in die zin of deze louter juridisch van aard zijn geweest, administratief en/of secretarieel.

Voor het vaststellen van het salaris wordt aansluiting gezocht bij de genoemde Recofa-richtlijnen. Wat van belang is, is dat het Hof aansluiting zoekt bij de artikelen 6.4 t/m 6.7. In deze artikelen staat het uurtarief van de curator omschreven dat een op een op de vereffenaar zal worden toegepast.

Het uurtarief is afhankelijk van ervaring en anderzijds van de boedelfactor. Dat wil zeggen dat het uurtarief met een factor mag worden vermenigvuldigd indien er een bepaald actief in de boedel aanwezig is. Hoe hoger het actief hoe hoger de boedelfactor is.

Het Hof stelt dat op grond van het feit dat de vereffenaar zijn verzoek heeft gedaan om een voorschot op zijn salaris te krijgen met inachtneming van de Recofa-richtlijnen zijn verzoek zal worden toegewezen.

Dit is één van de eerste uitspraken waarin de Rechtspraak voor het salaris van de vereffenaar aansluiting zoekt bij de Recofa-richtlijnen van het curatorschap.

Bij de vereffening van de nalatenschap komt veel kijken. Een gespecialiseerd erfechtadvocaat kan u hierbij helpen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Alles over vereffening

Recente erfenis artikelen