Kan de legitimaris zelf bankafschriften bij de bank opvragen?

Het merendeel van de onterfde erfgenamen leeft in de veronderstelling dat zij slechts recht hebben op een legitieme portie. De legitieme portie is gelijk aan de helft van hun erfdeel indien zij niet onterfd zouden zijn. Als er twee kinderen zijn, dan zou het erfdeel als men niet onterfd zou zijn, de helft zijn. Nu men onterfd is, heeft men recht op de helft van de helft, Dit kom overeen met een vierde deel.

Echter, de onterfde erfgenaam, de legitimaris, heeft niet alleen recht op de helft van de helft van de nalatenschap, Er bestaat een recht op de helft van de helft van de nalatenschap te vermeerderen met de schenkingen die door de erflater tijdens zijn leven zijn gedaan.

In veel testamenten staat dat giften door de erflater gedaan tijdens zijn leven niet hoeven te worden ingebracht. Echter, dat geldt enkel en alleen voor de erfgenamen. Iemand die onterfd is, is geen erfgenaam. Deze bepaling is dus niet op hem of haar van toepassing is.

Lees meer

Gespecialiseerde advocaat

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Kan de legitimaris zelf bankafschriften bij de bank opvragen?

Het merendeel van de onterfde erfgenamen leeft in de veronderstelling dat zij slechts recht hebben op een legitieme portie. De legitieme portie is gelijk aan de helft van hun erfdeel indien zij niet onterfd zouden zijn. Als er twee kinderen zijn, dan zou het erfdeel als men niet onterfd zou zijn, de helft zijn. Nu men onterfd is, heeft men recht op de helft van de helft, Dit kom overeen met een vierde deel.

Echter, de onterfde erfgenaam, de legitimaris, heeft niet alleen recht op de helft van de helft van de nalatenschap, Er bestaat een recht op de helft van de helft van de nalatenschap te vermeerderen met de schenkingen die door de erflater tijdens zijn leven zijn gedaan.

In veel testamenten staat dat giften door de erflater gedaan tijdens zijn leven niet hoeven te worden ingebracht. Echter, dat geldt enkel en alleen voor de erfgenamen. Iemand die onterfd is, is geen erfgenaam. Deze bepaling is dus niet op hem of haar van toepassing is.

Lees meer

Gespecialiseerde advocaat

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Welke mogelijkheden heeft een legitimaris?

In de wet is een mogelijkheid geschapen voor de legitimaris om informatie op te vragen bij de overige erfgenamen of bij de executeur. De onterfde erfgenamen, de legitimaris, heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij of zij voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft.

De legitimaris heeft ook de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om een of meer erfgenamen of de met het beheer van de nalatenschap belaste executeurs op te roepen om de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in aanwezigheid van de verzoekers en de kantonrechter te bevestigen.

Dit betekent dat de legitimaris altijd afhankelijk is van de overige erfgenamen en de executeur en dat hij zich niet rechtstreeks tot de bank kan wenden om bijvoorbeeld de bankafschriften van de erflater op te vragen om te kunnen onderzoeken of erflater tijdens haar of zijn leven schenkingen heeft gedaan.

De uitspraak van de rechtbank

De Rechtbank Overijssel heeft in een uitspraak van 6 september 2014 met vindnummer ECLI:NL:RBOVE:2017:3609 een opening geschapen voor de legitimaris om zich toch rechtstreeks te wenden tot de bank om de bankafschriften op te vragen van erflater.

In die zaak wendde een legitimaris zich tot de Rabobank met het verzoek om inzage en afschrift te verstrekken van alle bankafschriften van erflater. De Rabobank stelde zich op het standpunt dat zij wel inzage en afschrift van de bankafschriften zal willen verstrekken, echter enkel en alleen nadat de legitimaris een rechterlijke uitspraak zou kunnen overleggen waarin de rechtbank vervangende toestemming zou verlenen, welke toestemming in de plaats treedt van de toestemming van de erfgenamen en/of executeur.

De wet heeft een mogelijkheid om deze vervangende toestemming te vragen. In artikel 3:299 BW staat het navolgende:

  1. Wanneer iemand niet verricht waartoe hij is gehouden, kan de rechter hem jegens wie de verplichting bestaat, op diens vordering machtigen om zelf datgene te bewerken waartoe nakoming zou hebben geleid. 
  2. Op gelijke wijze kan hij jegens wie een ander tot een nalaten is gehouden, worden gemachtigd om hetgeen in strijd met die verplichting is verricht, te niet te doen. 
  3. De kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de machtiging komen ten laste van hem die zijn verplichting niet heeft nagekomen. De uitspraak waarbij de machtiging wordt verleend, kan tevens de voldoening van deze kosten op vertoon van de daartoe benodigde in de uitspraak vermelde bescheiden gelasten. 

De Rechtbank Overijssel stelde dat de legitimaris recht heeft op alle benodigde gegevens om haar legitieme portie te kunnen berekenen. Het verweer van de erfgenaam/executeur werd verworpen. Deze stelde zich op het standpunt dat de legitimaris over voldoende documenten beschikte. De rechtbank was die mening niet toegedaan. Om haar legitieme portie te kunnen berekenen, heeft de legitimaris recht op meer informatie.

Inzicht voor de legitimaris

Een belangrijke overweging is dat de legitimaris over dezelfde gegevens moet kunnen beschikken als de erfgenaam/executeur en niet afhankelijk kan en mag zijn van de selectie van de gegevens die aan de legitimaris ter beschikking wordt gesteld.

De rechtbank heeft vervolgens de legitimaris gemachtigd om in de plaats van de erfgenaam/executeur de gewenste bescheiden bij de bank op te vragen.

Dat betekent dat indien een erfgenaam of executeur weigerachtig blijft om informatie te verstrekken, het voor een legitimaris eenvoudiger is, mits vervangende toestemming wordt gegeven door de rechtbank, om de informatie rechtstreeks bij de bank op te vragen.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.