De volmachten in een levenstestament

In een levenstestament benoemt u één of meer personen als gevolmachtigde om uw persoonlijke, medische en/of financiële belangen te behartigen. De financiële volmacht en de medische volmacht komen in vrijwel elk levenstestament voor.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De volmachten in een levenstestament

In een levenstestament benoemt u één of meer personen als gevolmachtigde om uw persoonlijke, medische en/of financiële belangen te behartigen. De financiële volmacht en de medische volmacht komen in vrijwel elk levenstestament voor.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Het erfrecht is het terrein van echte specialisten die met een goed oog voor de menselijke verhoudingen het hoofd koel houden en u met raad en daad, zo nodig voor de rechter, bijstaan.

De financiële volmacht

In de financiële volmacht machtigt u één of meer gevolmachtigde(n) om uw financiële en materiële belangen te behartigen. De gevolmachtigde mag dan, als u dat zelf niet meer kunt:

 • over uw bankrekeningen (betaal-, spaar- en/of beleggingsrekeningen) beschikken
 • voor u beleggen
 • uw woning en eventueel andere onroerende zaken verkopen of verhuren
 • uw inboedel en andere materiële zaken schenken, opslaan, verkopen of verhuren
 • namens u een schenking doen
 • u vertegenwoordigen in het contact met (semi-)overheidsinstanties, verzekeraars, pensioenfondsen en andere instanties
 • namens u stemrecht uitoefenen tijdens vergaderingen
 • namens u stukken ondertekenen
 • namens u optreden in juridische conflicten en rechtszaken
 • namens u een nalatenschap te aanvaarden of verwerpen
 • namens u een lening aangaan of afgeven

U bepaalt zelf de omvang van de volmacht. U kunt daarbij voor alle bovengenoemde onderwerpen concrete aanwijzingen en voorwaarden in het levenstestament opnemen. Zo kunt u, als u meerdere gevolmachtigden aanwijst, aangeven tot welk bedrag zij zelfstandig - dus zonder toestemming van de ander - rechtshandelingen mogen verrichten. Daarnaast kunt u specifieke bankbepalingen opnemen, of aangeven aan wie en onder welke voorwaarden er een schenking mag worden gedaan. Ook kunt u in het levenstestament aangeven aan wie bepaalde materiële zaken mogen worden afgegeven en aan wie een lening mag worden verstrekt.

De medische volmacht

In de medische volmacht machtigt u één of meer gevolmachtigde(n) om namens u met de artsen te overleggen en te beslissen over medische (be)handelingen, als u dat zelf niet meer kunt. U kunt deze gevolmachtigde(n) ook toegang geven tot uw patiëntendossier.

U kunt daarbij in het levenstestament zelf al aangeven welke (levensverlengende) behandeling u wel, of juist niet wilt. Ook kunt u aangeven in welke omstandigheden u niet meer behandeld of gereanimeerd wilt worden (een niet-behandelverklaring of een niet-reanimatieverklaring) en wat er moet gebeuren als u in het geval van dementie uw dierbaren niet meer herkent (een dementieverklaring). Daarnaast kunt u aangeven in welke situatie u een euthanasiewens heeft.

Uiteraard zult u niet alle nuances van elke omstandigheid adequaat kunnen vastleggen in het levenstestament. Het is daarom belangrijk dat u de gevolmachtigde(n) ook in persoonlijke gesprekken op de hoogte brengt en houdt van uw wensen. Een arts zal de bepalingen in uw levenstestament namelijk, samen met uw gevolmachtigde(n), zo goed mogelijk naar uw bedoelingen proberen uit te leggen. Is dat niet mogelijk, dan zult u worden behandeld volgens de algemeen gangbare opvattingen in de gezondheidszorg.

Overige volmachten

Bezit u vermogen in het buitenland? Dan kunt u ook een buitenlandvolmacht in uw levenstestament opnemen. Als u ondernemer bent kunt u ook een zogenaamde ondernemersvolmacht opnemen. Hierover leest u meer in het artikel Wat kunt u in het levenstestament vastleggen.

Aan wie geeft u een volmacht?

U kunt als u een levenstestament opmaakt zelf kiezen aan wie u een volmacht geeft. Het is belangrijk dat u die persoon, of personen, volledig vertrouwt. Daarnaast is het belangrijk dat elke gevolmachtigde (levensexecuteur) die u aanwijst voldoende kennis en ervaring heeft, én voldoende tijd om uw belangen goed te kunnen behartigen.

U kunt er, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de omvang en samenstelling van uw vermogen, ook voor kiezen om de financiële volmacht aan een professionele levensexecuteur te geven. Denkt u daarbij aan een speciaal daarvoor opgeleide bankier of (erfrecht) advocaat. Een professionele levensexecuteur heeft veel expertise en ervaring met complexe en juridische vraagstukken. Hij of zij is professional en kan dus voldoende tijd vrijmaken voor het behartigen van uw belangen. Daarnaast heeft een professionele levensexecuteur een ander belangrijk voordeel: hij of zij heeft geen persoonlijk financieel belang bij beslissingen over uw vermogen.

U kunt er ook voor kiezen om in uw levenstestament een (professionele) toezichthouder aan te wijzen.

Lees in het artikel Gevolmachtigde of levensexecuteur benoemen meer over hoe u dit kunt regelen.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.